Deze site maakt gebruik van JavaScript. Instructies om JavaScript in te schakelen, vindt u hier.

Algemene Voorwaarden XLNT Operations BV h.o.d.n. XLNT - Ticketing

(XLNT Ticketing is een handelsnaam van XLNT Operations B.V.)

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen, zowel in meervoud als in enkelvoud, in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Boeking:    de totstandbrenging van een overeenkomst waarbij de Ticketkoper op de wijzen als uiteengezet in deze algemene voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement
Dienst:    de onder de Overeenkomst door XLNT-Ticketing aan Klant te leveren diensten;
Evenement:    de (mede) door de Organisator georganiseerd en/of geproduceerd evenement, dat gehouden wordt op een specifieke datum en specifieke tijd, waarvoor bezoekers een Ticket dienen te kopen om toegang daartoe te krijgen;
Klant:    de Organisator of iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie XLNT-Ticketing een overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie XLNT-Ticketing enige rechtshandeling verricht ter zake van de Dienst;
Organisator:    de partij die het Evenement organiseert en waarmee de Ticketkoper een overeenkomst aangaat bij aanschaf van een ticket;
Oxynade:    Oxynade NV, Sassevaartstraat 46/201, te Gent, België;
Ticket:    een via het systeem van XLNT-Ticketing verkocht ticket voor een Evenement;
Ticketkoper:    degene die zich registreert als eindafnemer om op die wijze toegang te krijgen tot de door XLNT-Ticketing aangeboden tickets;
Verkoper:    zie XLNT-Ticketing;
Website:    www.XLNT-Ticketing.com, daaraan verbonden subdomeinen en webpagina’s;
XLNT-Ticketing:    XLNT Operations B.V., gevestigd aan de Lavendelheide 12, 9202PD Drachten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65229851;
Stichting:    De Stichting Beheer Cliëntgelden 4all1 payment services, gevestigd aan Martinus Nijhofflaan 111, 4481 DH Kloetinge, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65248953.

2. Algemeen 
1.     Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop en verkoop van tickets via de website, alsmede op alle Diensten van XLNT-Ticketing, alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van XLNT-Ticketing, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 
2.    Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze XLNT-Ticketing uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3.    Wanneer door XLNT-Ticketing gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop XLNT-Ticketing de onderhavige voorwaarden toepast.
4.    Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met XLNT-Ticketing, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Klant een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid.
5.    Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst XLNT-Ticketing in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst en zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de XLNT-Ticketing vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
6.    XLNT-Ticketing behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
7.    In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Klant en XLNT-Ticketing gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.
8.    Alle aanbiedingen en offertes van XLNT-Operations zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. Alle prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. In afwijking van het vorenstaande zijn de door XLNT-Ticketing namens Organisator aangeboden Tickets inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

3. Bestelling 
1.     XLNT-Ticketing treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Ticketkoper en Organisator. XLNT-Ticketing is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De overeenkomst komt tot stand nadat Ticketkoper via XLNT-Ticketing een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst. XLNT-Ticketing verschaft namens Organisator de Tickets voor het betreffende Evenement. Verzending van Tickets door XLNT-Ticketing aan de Ticketkoper vindt plaats voor en namens de Organisator. 
2.    De Ticketkoper die een Ticket wenst te kopen dient de volledige bestelprocedure te doorlopen. Gedurende deze procedure dient de Ticketkoper bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het leveren van het Ticket. De Ticketkoper is gehouden correcte, volledige en actuele informatie te verschaffen. Indien niet aan deze voorwaarde wordt voldaan is XLNT-Ticketing gerechtigd om verkopen te annuleren, zonder recht op compensatie voor de Ticketkoper.
3.    De overeenkomst tussen Organisator en Ticketkoper komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Ticketkoper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en betaling van het verschuldigde bedrag. 
4.     XLNT-Ticketing kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, als de Ticketkoper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

4. Ticket en voorwaarden
1.    De echtheid van een Ticket kan enkel gegarandeerd worden indien het is aangekocht bij XLNT-Ticketing. XLNT-Ticketing staat op geen enkele wijze in voor de echtheid van aankopen van Tickets via andere kanalen.
2.    XLNT-Ticketing biedt geen restitutie indien een ticket niet gebruikt wordt, tenzij in deze Algemene Voorwaarden of de voorwaarden van de Organisator anders is bepaald. 
3.    Ticketkoper is gebonden aan de voorwaarden die gelden voor een Evenement, zoals bepaald door de Organisator. 
4.    De Ticketkoper is zelfverantwoordelijk voor de bestelde gratis en/of betaalde Tickets. Met name is XLNT-Ticketing niet gehouden tot compensatie in geval van verlies of diefstal van de Tickets en/of (digitale) gegevensdragers waarop de Tickets zijn opgeslagen.
5.    De Ticketkoper is verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte gegevens, waaronder een correct e-mailadres. Op dit e-mailadres wordt onder andere een bevestiging van uw betaling en de bestelde tickets verzonden. Deze e-mails worden verstuurd door XLNT-Ticketing. XLNT-Ticketing is niet verantwoordelijk voor de ontvangst van deze e-mails. De Ticketkoper dient contact op te nemen met XLNT-Ticketing indien de Tickets niet zijn ontvangen.
6.     Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en/ of XLNT-Ticketing niet toegestaan:
a.     de Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
b.     de Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
c.    de tickets te gebruiken of cadeau te geven ter promotie van eigen producten of diensten. 
7.     XLNT-Ticketing streeft ernaar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Ticketkoper te versturen, ter keuze aan Organisator per post of digitaal, zulks onder de voorwaarde dat de prijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Ticketkoper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met XLNT-Ticketing.
8.     Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. In het geval van foutieve Tickets, ontvangt de Ticketkoper op het eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Ticketkoper de al geleverde fysieke kaarten aan XLNT-Ticketing retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement XLNT-Ticketing niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan XLNT-Ticketing besluiten de Tickets niet om te ruilen.
9.     De Tickets dienen door de Ticketkoper geprint te worden, tenzij anders aangegeven op het Ticket. Alleen goed leesbaar uitgeprinte en onbeschadigde Tickets met leesbare barcode zijn geldig. Indien het mogelijk is om gebruik te maken van het mobiel scannen van een barcode staat dit op het Ticket vermeld. De Ticketkoper is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het mobiel scannen van de barcode.
10.     De Ticketkoper is verantwoordelijk voor het inleveren van een leesbaar Ticket bij het betreffende Evenement. Indien het Ticket niet leesbaar is, de barcode op het Ticket niet overeenkomt met de controlelijst, of het Ticket niet getoond kan worden wordt de toegang tot het Evenement geweigerd.
12.    Indien Ticketkoper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van XLNT-Ticketing of Organisator, kan XLNT-Ticketing en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
13.    Ticketkoper dient voorafgaand aan het Evenement te verifiëren of (geen) annulering of wijziging in de toegangstijd of datum heeft plaatsgevonden voorafgaand.
14.    In het geval van geschillen omtrent de echtheid of geldigheid van Tickets zullen Ticketkoper en/of Organisator zich wenden tot XLNT-Ticketing. XLNT-Ticketing is bij uitsluiting bevoegd te oordelen omtrent de echtheid of geldigheid van Tickets.

5. Retournering en restitutie
1.    XLNT-Ticketing aanvaardt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van vergissingen van de Ticketkoper in het bestelproces van de Tickets.
2.     Bestellingen voor Tickets kunnen niet worden geannuleerd en geleverde Tickets worden niet retourgenomen. Bij het plaatsen van een bestelling gaat u een overeenkomst aan met betrekking tot een vrijetijdsbesteding, waarvoor een bepaalde datum is overeengekomen. Het algemene herroepingsrecht dat geldt voor via internet bestelde producten is daarom uitdrukkelijk niet van toepassing op de aankoop van Tickets voor een Evenement. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief en de overeenkomst kan daarom niet geannuleerd worden. In geval van reclamaties in verband met gebreken (non-conformiteit) dient de Ticketkoper zich te wenden tot de Organisator. 
3.    In afwijking van het vorenstaande vindt restitutie plaats van de betaalde Tickets aan de Ticketkoper in elk van de navolgende gevallen:
a.    indien door aantoonbare of klaarblijkelijke tekortkomingen van de Organisator, waarop hij direct of indirect invloed heeft of kan hebben (gehad), dan wel hem anderszins een verwijt kan worden gemaakt, het Evenement geen doorgang vindt of de beleving of toegang in ernstige mate wordt beperkt;
b.    indien het Ticketkoper door aantoonbare of klaarblijkelijke oorzaken, waarop hij geen directe invloed heeft of kan hebben (gehad) en hem ook anderszins geen verwijt kan worden gemaakt, niet in de gelegenheid is om een Evenement, waarvoor hij een Ticket heeft gekocht, kan gebruiken. Onder een dergelijke oorzaak wordt bijvoorbeeld verstaan ziekte of een sterfgeval in de directe relationele of familiaire sfeer.
Of sprake is van een geval als bedoeld onder a. of b. is ter uitsluitende beoordeling van XLNT-Ticketing gedurende een periode die eindigt na ommekomst van de in lid 4 bedoelde termijn. In het geval van afwijzing dient de Ticketkoper zich te wenden tot de Organisator voor verdere afhandeling en/of behandeling. 
4.    Het betalingsproces, de beschikbaarheid van het betalingsplatform en de inning van betalingen wordt namens XLNT-Ticketing verzorgd door de Stichting. De Stichting is jegens de Ticketkoper verantwoordelijk voor de afhandeling van transacties, met inbegrip van restituties, geschillen, annuleringen en chargebacks. De contactgegeven van de Stichting staan verderop in deze Algemene Voorwaarden.
5.    Een verzoek tot restitutie dient bij de Stichting ingediend te zijn vóór of uiterlijk op de derde werkdag na afloop van het door Organisator georganiseerde Evenement, voorzien van bewijsstukken en motivatie van de claim op restitutie. Te laat ontvangen verzoeken tot restitutie worden niet in behandeling genomen. De Ticketkoper zal zich in dergelijke gevallen dienen te wenden tot de Organisator.

6. De prijs en betaling
1.    Alle prijzen en aanbiedingen zijn geldig tot publicatie van een nieuwe prijs of tot het moment van verwijdering van de aanbieding van de website, tenzij voor een bepaalde prijs of Evenement een geldigheidsperiode is afgegeven. In alle gevallen kunnen prijswijzigingen worden doorgevoerd als gevolg van veranderingen in heffingen en belastingen van overheidswege. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste en betaalde bestellingen. 
2.    Voor alle prijzen en aanbiedingen geldt dat deze geldig zijn zolang de voorraad strekt.
3.    XLNT-Ticketing verkoopt tickets namens een Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. De Ticketkoper kan geen rechten ontlenen aan verstrekte informatie betreffende prijs en beschikbaarheid. Deze informatie wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
4.    Een samengestelde prijsopgave verplichting XLNT-Ticketing niet tot levering van een onderdeel uit de samengestelde prijsopgave tegen de vermeldde deelprijs of voor een proportioneel deel van de aangegeven totaalprijs.
5.    Alle prijzen van XLNT-Ticketing zoals vermeld op de website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. 
6.    De Organisator bepaalde de aangeboden betalingsmogelijkheden. De Ticketkoper kan geen bijkomende betalingsmogelijkheden eisen van XLNT-Ticketing. Eventuele bankkosten bij overschrijving (zoals bij betalingen buiten de EU-zone) komen voor rekening van de Ticketkoper. Geen geldige koop van een Ticket komt tot stand indien het ontvangen bedrag niet overeenkomt met de vooraf ter beschikking gestelde betalingsinstructies.
7.    Betalingsprocessen worden namens XLNT-Ticketing verzorgd door de Stichting via Adyen. Adyen is onze partner op het gebied van online betalingen. Adyen stelt hogen eisen aan het veilig en betrouwbaar betalen op het internet. Alle betalingen vinden plaats middels een beveiligde verbinding. Zodra uw betaling is ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging op het door u opgegeven e-mailadres. 
8.    Alle betalingen door de Ticketkoper in verband met de aankoop van Tickets via de Website geschieden op de bankrekening van de Stichting.
9.    De door Ticketkoper gedane en door de Stichting ontvangen betalingen als bedoeld in het vorige lid worden - onder inhouding van de met Organisator overeengekomen vergoeding en toegekende restituties door de Stichting binnen vijf werkdagen na afloop van het door Organisator georganiseerde Evenement doorgestort op een door Organisator aan te geven bankrekening. Eventuele bancaire kosten in verband met deze doorstorting komen voor rekening van de Organisator.
10.    Organisator garandeert jegens XLNT-Ticketing en de Stichting dat de juridische relatie tussen Organisator en Ticketkoper uitdrukkelijk toestaat dat XLNT-Ticketing betalingen van Ticketkopers ter zake Tickets via de bankrekening van de Stichting kan en mag ontvangen. Organisator heeft de verplichting een (potentiële) Ticketkoper op rechtsgeldige en afdoende wijze te informeren over de wijze waarop Ticketkoper - via de Ticketshop en de Stichting - betalingen verricht aan Organisator, zonder dat er enige contractuele relatie ontstaat tussen XLNT-Ticketing en/of de Stichting enerzijds en Ticketkoper anderzijds.
11.     Organisator garandeert jegens XLNT-Ticketing dat Organisator de rechtsgeldige eigenaar is van de opgegeven bankrekening voor uitbetaling aan Organisator. 

7. Aansprakelijkheid en garanties
1.    XLNT-Ticketing heeft redelijke zorg betracht om zeker te stellen dat de informatie op de website en overige uitingen juist en volledig is. Deze informatie is samengesteld uit informatie verstrekt door derden en XLNT-Ticketing publiceert deze te goeder trouw. 
XLNT-Ticketing sluit iedere aansprakelijkheid uit voor I) onjuiste, onvolledige en ontbrekende informatie en/of schrijffouten op deze website; II) schade voortvloeiende uit of verband houdende met wijzigingen in de op de website getoonde informatie en/of veroorzaakt door een onrechtmatig gebruik van deze website door derden of anderszins; III) schade voortvloeiende uit of verband houdende met de al dan niet toegang tot, of het al dan niet gebruiken van, deze website of het al dan niet gebruiken van de daarop gepubliceerde informatie; en IV) indirecte, incidentele, of gevolgschade (met inbegrip van winstderving of verlies van goodwill). 
2.    XLNT-Ticketing is voorts niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor websites van derden, met inbegrip van locaties waarnaar links en verwijzingen staan op de website. Het gebruik van die websites kan zijn onderworpen aan andere of aanvullende voorwaarden. 
3.    XLNT-Ticketing verleent uitdrukkelijk geen garantie:
a.    voor de geschiktheid van de Dienst voor de doeleinden van de Klant of Ticketverkoper;
b.    op de nauwkeurigheid van de door derden, waaronder Organisators, verstrekte gegevens;
c.    dat de Dienst voldoet aan de verwachtingen van de Klant of Ticketkoper;
d.    dat de Dienst te allen tijde, zonder onderbrekingen, tijdig, veilig, foutloos, nauwkeuring, betrouwbaar, vrij van virussen of malware beschikbaar zal zijn.
4.    XLNT-Ticketing aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de verkoop van Tickets en/of restitutie als bedoeld in artikel 4.
5.    XLNT-Ticketing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door XLNT-Ticketing en schade als gevolg van (contractuele) boetes.
5.    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens XLNT-Ticketing, uit welken hoofde ook, vervallen één jaar na beëindiging van de opdracht en voorts indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij XLNT-Ticketing zijn ingediend binnen een maand na het moment waarop de Klant bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert. 
6.    De Klant is gehouden XLNT-Ticketing te vrijwaren voor alle aanspraken van derden welke direct dan wel indirect met de handelwijze van XLNT-Ticketing samenhangen en aan XLNT-Ticketing te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.


8. Overmacht 
1.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, onvoorziene, langdurige ziekte van het personeel van XLNT-Ticketing en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop XLNT-Ticketing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor XLNT-Ticketing niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2.    XLNT-Ticketing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat XLNT-Ticketing haar verbintenis had moeten nakomen.
3.    XLNT-Ticketing is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die kwalificeert als overmacht.
4.    Indien een Ticket niet gebruikt kan worden bij een Evenement, door een omstandigheid die niet aan XLNT-Ticketing is toe te rekenen en heeft XLNT-Ticketing het door de Ticketkoper betaalde bedrag reeds doorbetaald aan de Organisator dan dient de Ticketkoper verhaal te zoeken bij de Organisator. XLNT-Ticketing is op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze terugbetaling

9. Intellectuele eigendommen
1.    Alle gegevens op de Website en/of andere uitingen van XLNT-Ticketing, waaronder teksten, de databank met gegevens, vormgeving, foto's en illustraties zijn het intellectuele eigendomsrecht van XLNT-Ticketing, dan wel van diens licentiegevers, leveranciers of derden waarmee zij afspraken heeft gemaakt. Elke verspreiding, reproductie, verkoop of exploitatie van deze gegevens is strikt verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming.
2.    De Klant heeft het recht om uitsluitend ten behoeve van de promotie, marketing en verkoop van Tickets (via XLNT-Ticketing) en uitsluitend voor zover dat gebruik van aanvullende waarde is voor de promotie, marketing en verkoop van Tickets (via XLNT-Ticketing), de (handels)naam en handelsmerken van XLNT-Ticketing te gebruiken. Klant zal hiertoe niet eerder overgaan dan nadat zij voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gekregen van XLNT-Ticketing. Deze toestemming is te allen tijde herroepbaar.

10. Privacy
1.    XLNT-Ticketing gebruikt de persoonsgegevens die worden verkregen bij de bestelling van Tickets door de Ticketkopers in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming. XLNT-Ticketing verwerkt bedoelde gegevens uitsluitend als verwerker in opdracht en volgens de instructies van Klant, en zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om bedoelde gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
2.    De verwerking van persoonsgegevens vindt overigens plaats conform ons privacy statement.

11. Duur en beëindiging van de overeenkomst
1.     De overeenkomst tussen XLNT-Ticketing en Klant wordt aangegaan voor de tussen hen in de overeenkomst overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van vierentwintig (24) maanden geldt.
2.    De duur van de onder 1. bedoelde overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de initiële looptijd verlengd, tenzij XLNT-Ticketing of Klant de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden vóór het einde van de betreffende periode.
3.    De Klant is slechts gerechtigd de onder 1. bedoelde overeenkomst tussentijds op te zeggen in de gevallen als benoemd in deze algemene voorwaarden.
4.    Zowel Klant of XLNT-Ticketing kan de onder 1. bedoelde overeenkomst geheel of gedeeltelijk via een aangetekend schrijven ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de tussen hen gesloten overeenkomst, en - voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is - ook na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tien (10) werkdagen wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, blijft tekortschieten in de nakoming.
5.     Zowel Klant als XLNT-Ticketing kan de onder 1. bedoelde overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk via een aangetekend schrijven ontbinden in elk van de navolgende gevallen:
a.     indien de andere partij -al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of verleend, indien executoriaal beslag wordt gelegd op een aanmerkelijk deel van de eigendommen van de andere partij, indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de andere partij zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst relevante bedrijfsactiviteiten aan een derde overdraagt;
b.     wanneer de overmacht situatie als bedoeld in artikel 7 langer dan twintig (20) werkdagen heeft geduurd;
c.    in geval een dergelijke beëindiging van overheidswege dan wel door wijzigingen van de voorwaarden van de operator van (inter)bancaire betaalsystemen wordt vereist.
6.    Indien Klant op het moment van ontbinding als bedoeld in lid 4 of lid 5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Klant bewijst dat XLNT-Ticketing ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die
XLNT-Ticketing voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
7.     Bepalingen van de algemene voorwaarden welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de tussen Klant en XLNT-Ticketing gesloten overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van die overeenkomst in stand. Tot deze bepalingen behoren onder meer de artikelen omtrent privacy, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid, overmacht en toepasselijk recht, alsmede dit artikellid.

12. Toepasselijk recht
1.    Op alle door XLNT-Ticketing gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2.       Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van XLNT-Ticketing, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat XLNT-Ticketing met de Organisator kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

13. Klachten
1.     Klachten omtrent deze Algemene Voorwaarden en/of de Diensten van XLNT-Ticketing dienen te worden ingediend via een email aan klantenservice@xlnt-ticketing.com.
2.    Klachten omtrent het betalingsproces, de beschikbaarheid van het betalingsplatform en de inning van betalingen worden afgehandeld door de Stichting. De Stichting is jegens de Ticketkoper verantwoordelijk voor de afhandeling van transacties, met inbegrip van restituties, geschillen, annuleringen en chargebacks. Deze klachten dienen te worden ingediend via een email aan klachten@4all1.nl.
3.     Zowel XLNT-Ticketing als de Stichting streeft ernaar binnen 5 werkdagen een eerste reactie op iedere klacht te geven. Indien een significant langere periode nodig is om een inhoudelijke reactie te geven dan wordt dit zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht gemeld. 
4.     Voor klachten over de toegang tot het Evenement of de door de Organisator aangeboden faciliteiten en/of diensten dient de Ticketkoper zich te wenden tot de betreffende Organisator.